Chaty a chalupy s bazénem v Česku a na Slovensku

Chaty a chalupy s bazénem - Všeobecné podmínky pro zprostředkování pobytů

- Menu
Hledám objekt v termínu od
do
search
Textové hledání Rozšířené hledání
Úvodní stránkaVšeobecné podmínky pro zprostředkování pobytů
pocet - popis

Všeobecné podmínky pro zprostředkování pobytů

Všeobecné podmínky pro zprostředkování pobytů společností TOURTREND s.r.o. (IČ: 25516981), a dále podnikatelskými subjekty TOURTREND SERVIS - Marek Meitner (IČ: 61698512) a TOURTREND ubytování - Dan Meitner (IČ: 74693719) /ve všech případech dále jen „TOURTREND“/ s předmětem podnikání provozování cestovní agentury, upravují zejména vzájemné vztahy mezi TOURTRENDem a zákazníkem (fyzické a právnické osoby), jako uživatele služeb v souladu s příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů České republiky, zákonem číslo 89/2012 Sb., Občanský zákoník, a dalšími platnými předpisy, vztahujícími se ke zprostředkovatelské činnosti ve smyslu platných změn a doplňků. Dále se tyto Všeobecné podmínky vztahují i na obecnou úpravu vztahů TOURTRENDu s ubytovatelem. Všeobecné podmínky jsou pro všechny zúčastněné strany závazné. Ustanovení čl. VII. těchto podmínek je ujednáním budoucího vztahu mezi zákazníkem a ubytovatelem v rámci smlouvy o ubytování, respektive podmínek pro odstoupení od této smlouvy či stornování pobytu. Tyto všeobecné podmínky se podpůrně vztahují i na následně uzavírané smlouvy o ubytování, tedy smlouvy, jejichž uzavření TOURTREND zprostředkoval, není-li mezi účastníky (ubytovatelem a zákazníkem) ujednáno něco jiného.


I. Úvodní ustanovení

1) TOURTREND poskytuje zprostředkovatelské služby všem zájemcům o ubytování v rekreačních objektech z nabídky TOURTRENDu (tištěný katalog + internet). Osoby mladší 18-ti let mohou těchto služeb užívat pouze prostřednictvím (v doprovodu) osob starších 18-ti let.
2) Podpisem objednávky zákazníkem a jejím doručením TOURTRENDu, uděluje zákazník výslovný souhlas a současně závazný pokyn k tomu, aby TOURTREND bez odkladu započal s poskytováním zprostředkovatelských služeb tak, aby došlo k uzavření zprostředkovatelského vztahu (čl. I.3) a poskytnutí plnění z tohoto vztahu (čl. I.4), vše ve smyslu ust. § 1837 písm. a) Občanského zákoníku.
3) Zprostředkovatelský vztah mezi zákazníkem a TOURTRENDem vznikne potvrzením písemné „Objednávky zprostředkování pobytu“ (dále jen objednávka), za kterou se považuje řádně vyplněná a podepsaná objednávka, popř. jiný vyplněný tiskopis, obsahující veškeré náležitosti závazné objednávky. Za potvrzení objednávky se považuje den doručení TOURTRENDem vystaveného písemného potvrzení objednávky zákazníkovi na adresu, kterou zákazník na objednávce uvedl nebo den doručení TOURTRENDem zaslaného e-mailu o potvrzení objednávky zákazníkovi na e-mailovou adresu, byla-li objednávka zaslána TOURTRENDu v této formě.
4) Plnění vyplývající ze zprostředkovatelského vztahu mezi zákazníkem a TOURTRENDem se má za poskytnuté uhrazením rezervačního poplatku ze strany zákazníka nebo okamžikem doručení voucheru a kontaktu na ubytovatele ze strany TOURTRENDu, vše v souladu s čl. IV. odst. 3) těchto všeobecných podmínek. Tyto události pak strany označují jako výsledek činnosti TOURTRENDu ve smyslu ust. § 2445 a násl. Občanského zákoníku, a to i pokud k následnému naplnění smlouvy o ubytování nedojde zaviněním zákazníka či ubytovatele. Tímto je TOURTRENDem zprostředkováno rekreační ubytování či pobyt zákazníka u příslušného ubytovatele, a to již za podmínek, které si spolu zákazník s ubytovatelem smluví. Zákazník i ubytovatel jsou však nadále vázáni zejména výběrem objektu, garantovanou cenou bez spotřeby energií a termínem, které byly dohodnuty prostřednictvím TOURTRENDu, jakož i těmito Všeobecnými podmínkami.“
5) Součástí celkové ceny za pronájem objektu, která je uvedena v katalogu či na internetu, je vždy i smluvní odměna TOURTRENDu, která TOURTRENDu náleží za činnost související se zprostředkováním ubytování zákazníka u ubytovatele, a to zejména dle čl. I. 3), 4) těchto Všeobecných podmínek, a která odpovídá výši rezervačního poplatku (dále jen „rezervační poplatek“).

II. Vybavení a služby

1) Vybavení každého rekreačního objektu je deklarováno v rámci jeho popisu v tištěném katalogu nebo na internetu. Vybavení jednotlivých objektů se v čase může měnit oproti stavu, který je zachycen na fotografiích. Rozhodující je proto vždy výčet vybavení uvedený v textovém popisu každého objektu. Některé prostory objektu mohou být majitelem objektu uzavřeny - tyto nejsou předmětem rekreačního pronájmu.
2) Je-li v popisu objektu uvedeno „Samostatná část objektu“, jedná se obvykle o objekt s odděleným ubytováním pro majitele nebo správce objektu.
3) Detailní informace o vybavení a bezprostředním okolí objektů sděluje TOURTREND na vyžádání zákazníka.
4) Počet lůžek (včetně přistýlek) stanovuje maximální počet osob, které mohou být ubytovány (včetně dětí). Zákazníci berou na vědomí, že objekty jsou často dimenzovány na maximální počet osob a v případě jeho překročení mohou ubytovateli vzniknout škody. V případě porušení tohoto ustanovení ze strany zákazníka, je ubytovatel oprávněn odmítnout ubytování zákazníka s platným voucherem, případně ukončit či odstoupit od ubytovací smlouvy a takový pobyt zákazníkovi, resp. jeho vícečlenné skupině jednostranně ukončit či zrušit, a to bez náhrady a bez povinnosti vracet již inkasované platby a poplatky.
5) O vhodnosti pobytu malých dětí v jednotlivých rekreačních objektech rozhoduje zákazník.
6) Venkovní bazény jsou standardně provozovány v letní sezóně (červenec, srpen) a v závislosti na povětrnostních podmínkách, není-li s ubytovatelem dohodnuto jinak.

III. Délka pobytů

1) Pobyty v hlavní letní sezóně jsou nejméně týdenní (v sezóně sobota – sobota). Sezónní termíny viz. níže a viz. Výběr důležitých informací na obálce katalogu i na internetu.
2) V mimosezóně jsou možné víkendové pobyty (nástup v pátek, ukončení neděli). Platba je za 3 dny v mimosezónní ceně (v tomto případě cena/den = cena/noc). V mimosezóně může být délka pobytu stanovena dohodou.
3) V hlavní zimní sezóně mohou být pobyty kratší než týdenní. Nástup nebo ukončení by mělo být vždy v sobotu a pobyt musí být minimálně na 4 noci.
4) Pobyty začínají převzetím rekreačního objektu v den nástupu mezi 15 – 18 hodinou, ukončení je pak v poslední den pronájmu do 10 hodin, není-li předem s ubytovatelem dohodnuto jinak.

IV. Způsob objednávání a úhrady pobytů

1) Do objednávky je nutné uvést veškeré požadované náležitosti. Objednávky jsou vyřizovány podle data a času doručení. Objednávky je třeba zaslat na níže uvedené kontaktní údaje.
2) Potvrzení objednávky TOURTREND zákazníkovi zašle e-mailem, popřípadě poštou společně s podklady k úhradě rezervačního poplatku, který činí cca 25% - 33% celkové částky za pobyt, dle druhu a velikosti rekreačního zařízení. Termín úhrady musí být dodržen! Nebude–li objednávka pobytu prokazatelně zrušena písemně (výjimečně telefonicky), platí stornovací podmínky (viz bod VII.).
3) Po uhrazení rezervačního poplatku na bankovní účet TOURTRENDu zašle TOURTREND zákazníkovi ubytovací poukaz – voucher, daňový doklad a kontakt na ubytovatele (adresa, telefony a další potřebné informace).
4) Úhrada ubytovateli bude uhrazena při nástupu, anebo před nástupem na účet (dle požadavku ubytovatele). Většina ubytovatelů požaduje zaslání zálohy na pobyt předem. Přesná částka, splatná ubytovateli, je uvedena na potvrzení objednávky (Platba ubytovateli). Tato částka je uvedena i na ubytovacím poukazu - voucheru, který zákazník předloží ubytovateli při nástupu pobytu. U pobytů na Slovensku ubytovatel rozhoduje o způsobu zálohy a doplatku (v EUR nebo Kč).
5) Pobyty „na poslední chvíli“ je možné vyřídit telefonicky nebo e-mailem.
6) Zákazník či ubytovatel může požadovat platbu fakturou, tzv. fakturační pobyt. U fakturačních pobytů probíhá úhrada celkové ceny pobytu (včetně rezervačního poplatku) na účet TOURTRENDu, a to se souhlasem ubytovatele. Pokud zákazník požaduje fakturační pobyt, musí sdělit tuto skutečnost již v objednávce! Všechna ustanovení těchto Všeobecných podmínek se podpůrně uplatní i pro Fakturační pobyty.

V. Ceny služeb

1) V katalogu i na internetu jsou uváděny ceny pobytů v hlavní sezóně včetně rezervačního poplatku a včetně DPH.
Hlavní sezóny roku 2020/2021:
19.12.2020 – 13.3.2021 (zima, mimo silvestrovský termín)
1.4.2021 – 5.4.2021 (Velikonoce)
19.6.2021 – 28.8.2021 (léto 2021)
(ostatní termíny jsou mimosezónní)
2) Ceny služeb jsou sjednány dohodou v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. o cenách, ve znění dalších změn a dodatků a to podle: počtu lůžek, kvality vybavení objektu, atraktivnosti okolí objektu a požadavků ubytovatelů na výši ceny.
3) Silvestrovské pobyty jsou u všech rekreačních objektů účtovány v ceně o 30% - 100% vyšší (dle atraktivnosti objektu). U dlouhodobých pronájmů může být cena stanovena dohodou.
4) Mimosezónní pobyty jsou účtovány v ceně o 20% nižší než v sezóně hlavní (mimo penziony) nebo dohodou.
5) U většiny rekreačních zařízení (kromě apartmánů a penzionů) zákazník platí skutečně spotřebovanou elektrickou energii nebo plyn, výjimečně otop a vodu. Ve všech rekreačních oblastech zákazník platí poplatky obecnímu úřadu (cca 5,- až 20,- Kč dospělá osoba/den dle místních předpisů a vyhlášek příslušných obcí).
6) Ubytovatel (mimo penziony) má právo požadovat při nástupu pobytu složení kauce ve výši 1000 až 5000,- Kč (podle velikosti objektu nebo dohodou). Kauce se vrací v plné výši při ukončení pobytu, pokud nedošlo k poškození majetku.
7) Zákazník je povinen odevzdat objekt ve stejném stavu, v jakém jej převzal. Pokud tak neučiní, ubytovatel má právo na přiměřenou srážku z kauce. Provozní úklid mezi turnusy zajišťuje ubytovatel.
8) TOURTREND si vyhrazuje právo na aktualizaci cen i textových popisů objektů na stránkách www.chatyachalupy.cz. Závazné jsou údaje prezentované na internetu vzhledem k tomu, že tištěný katalog se připravuje s časovým předstihem.
9) Ubytovatel není oprávněn inkasovat žádné poplatky za vybavení či služby související s užíváním objektů, které nejsou uvedeny v popisu a nabídce objektu či v těchto Všeobecných podmínkách. Za nadstandardní služby a vybavení objektů, u nichž je v nabídce poznámka „za poplatek“, je účtována smluvní cena dle dohody mezi ubytovatelem a zákazníkem, a za tuto TOURTREND nikterak neodpovídá.
10) V případě nižší alternativy počtu ubytovaných osob a účtování nižší ceny pronájmu objektu, je ubytovatel oprávněn některé ložnice či pokoje uzavřít.

VI. Provizní prodej

Provizní prodej uskutečňují vybrané cestovní kanceláře, popřípadě agentury na základě provizní smlouvy. Pro tyto pobyty platí ceny, uvedené v katalogu i na internetu. Na tyto pobyty se vztahují Všeobecné podmínky TOURTREND.

VII. Stornovací podmínky

1) Zákazník má právo od objednávky odstoupit kdykoliv bez storno poplatků z ceny za ubytování, účtované ubytovatelem, a to do 50 dnů před objednaným termínem, výhradně písemnou formou. Za okamžik odstoupení se považuje den doručení dokladu o zrušení objednávky TOURTRENDu či ubytovateli.
2) Při odstoupení od potvrzené objednávky po uvedené lhůtě je zákazník povinen ubytovateli zaplatit storno poplatky ve výši:
a) 20% z celkové ceny za pronájem účtované ubytovatelem při zrušení objednávky 49 – 31 dnů před nástupem.
b) 50% z celkové ceny za pronájem účtované ubytovatelem při zrušení objednávky 30 – 8 dnů před nástupem.
c) 100% z celkové ceny za pronájem účtované ubytovatelem při zrušení objednávky 7 – 0 dnů před nástupem.
3) Zákazník nemá nárok na vrácení rezervačního poplatku, pokud již došlo k plnění ve smyslu čl. I. odst. 4) těchto všeobecných podmínek, neboť plnění a zprostředkovatelská služba byla TOURTRENDem uskutečněna. Tento nárok nevzniká zákazníkovi ani v případě nahodilých a nepředvídatelných událostí (jako např. přírodní katastrofy, sněhové kalamity, epidemie, karantény a podobně, stejně jako dle čl. IX. těchto Všeobecných podmínek). Platí i pro fakturační pobyty.
4) Dle ustanovení § 1837 písm. j) NOZ spotřebitel nemůže odstoupit do smlouvy o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel toto plnění poskytuje v určeném termínu.
5) V případě, že zákazník za sebe zajistí náhradu, storno poplatky neplatí. Upozorňujeme i na možnost pojištění stornovacích poplatků pro případ, že musíte pobyt z vážných důvodů zrušit.

VIII. Způsob úhrady a storno u pobytů jiného zahraničí (mimo ČR a SR)

1) Platby:
Záloha 50 % musí být uhrazena do 5 pracovních dnů od potvrzení objednávky. Doplatek za ubytování musí být uhrazen do 45 dnů před termínem nástupu.

2) Stornopoplatky pro zahraniční pobyty
ode dne zarezervování do 61 dnů před nástupem na pobyt 25 % z ceny pobytu
od 60 do 45 dnů před nástupem 50 % z ceny pobytu
od 44 do 35 dnů před nástupem 70 % z ceny pobytu
od 34 do 25 dnů před nástupem 80 % z ceny pobytu
od 24 do 15 dnů před nástupem 85 % z ceny pobytu
od 14 do 2 dnů před nástupem 90 % z ceny pobytu
a při pozdním odstoupení nebo nenastoupení na pobyt je účtováno 100 % z nájemní ceny, jestliže nejsou uvedeny žádné jiné podmínky. Záleží na nájemci, zda v daném případě dokáže, že uplatňované náklady vznikly v menším rozsahu nebo nevznikly vůbec. Důrazně zůstává vyhrazeno vymáhání konkrétních škod.

IX. Reklamace

1) V případě, že služby obsažené v popisu objektu nejsou poskytnuty řádně, má zákazník právo požadovat nápravu u ubytovatele. Ubytovatel, popřípadě jeho pověřený zástupce vždy jedná ve snaze o co nejrychlejší odstranění problému. Pokud se nedostatky či závady podaří odstranit či napravit, nevzniká nárok na reklamaci. Nejsou-li závady či nedostatky odstraněny v přiměřeném časovém prostoru, má zákazník právo uplatnit reklamaci u ubytovatele v místě pobytu a požadovat adekvátní náhradu či slevu z ceny pobytu. Reklamaci je nejvhodnější uplatnit písemně, nejlépe formou protokolu. POZOR! – Nevztahuje se na závady, které byly způsobeny neodbornou manipulací ubytovaných!
2) Reklamaci zprostředkovatelských služeb uplatňuje zákazník u zprostředkovatele (TOURTREND) nejpozději do 6 měsíců od ukončení pobytu. Reklamaci je nejvhodnější uplatnit písemně, nejlépe formou doporučeného dopisu, emailam či prostřednictvím datové schránky. Při osobní a ústní reklamaci v sídle či na provozovně TOURTRENDu, bude vyhotoven reklamační protokol. Jiné formy reklamace nejsou vyloučeny.
3) Jsou-li reklamace uplatněny formou emailu či jinou elektronickou formou, upozorňuje TOURTREND na možné potíže s přenosem dat, které se mohou vyskytnout na straně odesílatele, tak příjemce. TOURTREND proto neručí za řádné vyřízení reklamace, uplatněné pouze formou elektronickou či emailovou.
4) TOURTREND pravidelně navštěvuje nabízené objekty a usiluje o co největší správnost nabídkových textů. Neodpovídá však za stav rekreačních objektů v okamžiku každého nástupu rekreačního pobytu. Za vybavenost objektu, technický a hygienický stav objektu, za dodržení platných předpisů a norem a za poskytnutí služeb, uvedených v katalogu i na internetu a za dodržení smluvně dojednaných cen odpovídá ubytovatel.
5) Zákazník je povinen dodržovat provozní řád v rekreačním objektu, je-li k dispozici, neboť tento pak tvoří nedílnou součást smlouvy o ubytování, uzavřené s ubytovatelem.
6) TOURTREND neodpovídá za provoz koupališť, lyžařských vleků, restaurací, obchodů a dalších služeb, uváděných v odstavci Rekreace a Stravování. Informace o službách, které nejsou součástí vybavení objektů jsou čerpány z veřejných informačních zdrojů a jsou bez záruky. Údaje o vzdálenostech k jednotlivým službám a rekreačním možnostem jsou orientační. Orientační mohou být taktéž názvy lokalit, obcí či osad, ve kterých se objekty nachází, kdy může být u názvu a popisu objektu použit širší či obecnější označení lokality či obce. TOURTREND neodpovídá za pohyb drobných hlodavců, hmyzu a domácího a hospodářského zvířectva v objektech a jejich bezprostředním okolí. TOURTREND neodpovídá za příjem a kvalitu televizního signálu, za kvalitu pitné vody v rekreačních objektech a za kvalitu oplocení rekreačních objektů. TOURTREND dále neodpovídá za stavební činnost a jiné zvukové ruchy v okolí rekreačních objektů.
7) Chaty a chalupy jsou specifickým druhem ubytování a mohou v nich být použity netradiční interiérové prvky (půdní vestavby, studia, suterénní místnosti, přístavby atd.), které se neřídí obvyklými stavebními normami. Chaty a chalupy mohou být situovány volně v přírodě a v terénu. Pro přístup a příjezd k objektům je často třeba užít místní či nezpevněné komunikace, jejichž stav a sjízdnost může ovlivňovat aktuální roční období či počasí. Proto zákazník bere na vědomí, že za tento jejich stav TOURTREND neodpovídá.
8) Všechny objekty v nabídce mají zdroj tekoucí vody (není-li uvedeno jinak), která však nemusí být vždy vhodná k přímé konzumaci.
9) Spotřebitel má dle zákona č.634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy. Předností mimosoudního řešení spotřebitelského sporu je jeho rychlost a bezplatnost, přičemž cílem řízení je dospět ke smírnému urovnání sporu a dohodě stran.
Věcně příslušným subjektem je v případě sporu mezi společností TOURTREND s.r.o., IČO: 25516981 a spotřebitelem Česká obchodní inspekce, s sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: www.coi.cz, kde je k dispozici též webový formulář návrhu zahájení řízení. Dále může být příslušný i jiný subjekt pověřený ministerstvem průmyslu a obchodu: ministerstvo vede seznam mimosoudního řešení spotřebitelských sporů na svých internetových stránkách www.mpo.cz a průběžně je aktualizuje.

X. Zrušení pobytu ze strany ubytovatele

Ubytovatel je vedle výslovně uvedených případů v těchto Všeobecných podmínkách (např. čl. II. 3) dále vždy oprávněn pobyt zrušit, jestliže je uskutečnění pobytu ztíženo nebo ohroženo následkem mimořádných událostí, které nebylo možné při potvrzení objednávky předvídat. V tomto případě nabídne klientovi TOURTREND v rámci svých možností adekvátní náhradu. V případě, že zákazník není ochoten náhradní nabídku akceptovat, zavazuje se ubytovatel zaplatit či vrátit zpět veškeré zákazníkem již uhrazené částky, týkající se pobytu (včetně rezervačního poplatku), a to neprodleně a bez zbytečného odkladu. Zároveň zákazník nemá právo na žádné další náhrady. TOURTREND neodpovídá za případné škody a další nároky zákazníka vyplývající ze zrušení či přerušení pobytu v důsledku rozhodnutí soudů, exekutorských úřadů či jiných příslušných státních orgánů, které znemožňují řádné užívání objektu, pokud nebyla TOURTRENDu taková informace příslušným orgánem či majitelem objektu zaslána před poskytnutím služby dle čl. I. odst. 4) těchto všeobecných podmínek. Za škody vzniklé v tomto důsledku pak zákazníkovi odpovídá ubytovatel.

XI. Pojištění pobytů

V ceně pobytů zprostředkovaných TOURTRENDem není obsaženo pojištění. Objednané služby využívají zákazníci na vlastní nebezpečí. Za úrazy, poškození i zničení majetku (odpovědnost za škody způsobené na zdraví a majetku třetí osobě), za odcizení zavazadel po dobu rekreačního pobytu, stejně jako za škody způsobené přírodními živly či katastrofami a za škody s těmito událostmi spojené TOURTREND neodpovídá. Doporučujeme před odjezdem uzavřít cestovní pojištění jak pro pobyty v ČR, tak i na Slovensku. Kooperativa pojišťovna, a.s., VIG Vám cestu a pobyt pojistí online na www.koop.cz , tel. 841 105 105 nebo osobně na 330 pobočkách v celé ČR.

XII. Závěrečná ustanovení

1) Tyto všeobecné podmínky nabývají účinnosti od 1.10.2020.
2) Zákazník stvrzuje svým podpisem na objednávce pobytu, že těmto podmínkám rozumí a v plném rozsahu je akceptuje.
3) Všechna výše uvedená ustanovení platí i pro pobyty, zprostředkované provizními prodejci.
4) Podpisem písemné objednávky či zasláním internetové či emailové objednávky se TOURTRENDu uděluje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a posléze v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Evropské rady EU 2016/679 ze dne 27.4.2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, souhlas se zpracováním všech poskytnutých osobních údajů a dále souhlas se zpracováním uvedených osobních údajů pro marketingové účely TOURTRENDu, a to pro budoucí nabídky služeb TOURTRENDu, včetně zasílání informací o novinkách, akcích a zasílání emialové a tištěné marketingové nabídky TOURTRENDu. Tento souhlas se uděluje na dobu neurčitou a může být kdykoli písemně či jinou vhodnou formou odvolán.

Správný výběr, příjemný a nerušený pobyt a šťastný návrat domů Vám přeje:

TOURTREND
Oskol 447
76701 Kroměříž